Justícia publica a la xarxa les dades econòmiques de les fundacions

Primera administració que facilita en obert aquest tipus d’informació

La Guia d’entitats del Departament de Justícia permet des d’aquest setembre la consulta a través d’Internet de les dades econòmiques de les fundacions registrades a Catalunya. L’eina ha començat a facilitar els comptes anuals, les subvencions, les donacions o el nombre de persones assalariades, entre d’altres.

Aquesta informació ja era pública, però s’havia de demanar expressament a l’Administració a través de formularis. D’aquesta manera, el Departament de Justícia es converteix en la primera administració estatal que facilita en obert les dades econòmiques de les fundacions.

Més dades obertes de la Generalitat de Catalunya

La Guia d’entitats és un servei que permet accedir a les dades relatives a fundacions, associacions, col·legis professionals, acadèmies corporatives i federacions.

L’eina ha incorporat la consulta directa de la identificació fiscal, la composició dels òrgans de govern, l’adreça web, les finalitats i la classificació específica de tots els diferents tipus d’entitats registrades. L’aplicació, fins ara, només facilitava les dades de contacte o el número d’inscripció al Registre corresponent.

Més facilitat per al ciutadà

La ciutadania, per tant, podrà obtenir la informació sense tràmits administratius i sense els costos econòmics que poden comportar l’expedició de còpies.

D’altra banda, els empleats públics que proporcionen aquestes informacions alliberaran el temps que fins ara dedicaven a atendre sol·licituds de petició de dades.

Més de 76.000 entitats jurídiques registrades a Catalunya

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia és l’organisme que s’encarrega del registre d’entitats que tenen el domicili social a Catalunya i que exerceixen les seves funcions majoritàriament al territori català. En queden excloses les associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Un exercici de transparència

L’objectiu és, d’una banda, consolidar unes entitats més transparents i capaces de respondre a les demandes de la ciutadania del segle XXI a través de la publicació de la informació i, de l’altra, contribuir a donar a conèixer el conjunt d’entitats que hi ha a Catalunya, la tasca que fan i l’impacte en el territori a través dels estudis i estadístiques que puguin derivar-se de la informació en obert.

S’aposta, en definitiva, per un compliment més rigorós dels objectius de transparència i retiment de comptes d’aquestes entitats, recollits en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei de fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

Comentaris
COMPARTEIX !