Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

Prèstec Participatiu: Què és i com funciona?

Comparteix
8Shares

El préstec participatiu és un element de finançament a llarg termini (entre 5 i 10 anys), que té com a principal característica el fet de ser considerat capital a tots els efectes excepte en ordre de prelació de crèdits, on el préstec participatiu se situa després dels creditors comuns.

El seu principal avantatge resideix en el fet que és una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l’entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l’estructura de propietat de la societat.

Característiques

Els préstecs participatius es consideren patrimoni comptable als efectes de reducció del capital i liquidació de societats previstes a la legislació mercantil.

Gaudeix d’un tipus d’interès variable, relacionat amb l’evolució de l’empresa (és per això que s’anomena participatiu), i la possibilitat de poder incorporar períodes de carència (entre tres i vuit anys).

Els interessos meritats pels préstecs participatius es componen d’un part fixa i d’una part variable en funció dels resultats de l’empresa prestatària.

Per l’empresa, mentre que a l’inici de l’operació, el cost del préstec participatiu és normalment inferior al d’un préstec ordinari (ja que l’interès corresponent a la part fixa és normalment inferior al de mercat), a mesura que l’empresa augmenta el benefici, paga un interès superior (per efecte de la part variable), fins i tot més elevat que el de mercat.

Hi ha la possibilitat d’establir clàusules de penalització en el cas d’existir una amortització anticipada per part de l’empresa. En tot cas, la societat només podrà amortitzar anticipadament el préstec participatiu si aquesta amortització es compensa amb una ampliació d’igual quantia dels seus fons propis, i sempre que aquests no provinguin de l’actualització dels actius.

Pel que fa las aspectes fiscals del préstec participatiu, els interessos vençuts, tant variables com fixes, es consideraran una partida deduïble als efectes de la base imposable de l’impost de societats.

Préstec amb garantia hipotecaria

El préstec amb garantia hipotecària és aquell que es concedeix amb l’aportació d’una garantia real d’hipoteca sobre els béns immobles, propietat de l¿empresa que demana el préstec o d’un tercer (accionista o propietari de l’empresa).

Els contractes de préstec amb garantia hipotecària es formalitzen mitjançant escriptura pública atorgada notarialment i s’inscriuen al Registre de la propietat.

Els préstecs amb garantia hipotecària poden utilitzar-se per finançar l¿adquisició d’immobles industrials o comercials però també es poden destinar a finançar altres tipus d’actius (com maquinària) o inversions (inici o ampliació de negocis, noves activitats) i fins i tot refinançaments.

Tot i que els préstecs amb garantia hipotecària gaudeixen de tipus d’interès més baixos que els préstecs en pòlisses, les seves despeses són superiors atès que les formalitats per a la seva obtenció són més estrictes (taxacions, notaris, registre, cancel·lació, …)

És important assenyalar que la garantia hipotecària pot ser fixa, quan estableix un tipus d’interès nominal fix que no pot ser modificat durant la vigència del préstecs; variable, quan s’estableix una referència creditícia que es va modificant periòdicament: o mixta, quan s’estableix un primer període a tipus fix i un darrer període a tipus variable.

Les referències de tipus d’interès utilitzades en préstecs amb garantia hipotecària són:

Tipus interbancari, normalment a 12 mesos (Euribor) i Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris.

Més Info

Comentaris
Comparteix
8Shares
Segueix-nos!

Comments are closed.