Press "Enter" to skip to content

[ÚLTIMA HORA] Hisenda obre un expedient a Puigdemont amb una possible inhabilitació de 4 anys

Puntuació dels lectors

Carles Puigdemont, pot acabar inhabilitat per una qüestió administrativa per no haver presentat la seva declaració de béns i interessos en els tres mesos següents a haver cessat en el càrrec, segons la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Així ho ha confirmat el Ministeri d’Hisenda a Europa Press, que precisa que la sanció que pot comportar aquest expedient és la d’inhabilitació per exercir càrrec públic, ja que es tractaria d’una infracció “greu”. Segons l’esmentada Llei, la inhabilitació seria per un període de quatre anys.

La Llei d’incompatibilitats de la Generalitat estableix en el seu article 12 que els alts càrrecs han de presentar una declaració patrimonial i d’interessos a l’inici del càrrec i una altra en els tres mesos següents al cessament en el mateix.

La declaració ha d’incloure tots els béns, drets i obligacions dels cònjuges o convivents i dels altres familiars de primer grau, sempre que aquests ho consentin. A més, han d’adjuntar còpies de la darrera declaració tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost extraordinari sobre el patrimoni.

La Llei també exigeix una declaració complementària en la qual es fan constar els cònjuges o convivents i els altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que ocupen llocs a l’Administració de la Generalitat oa les entitats públiques.

Carles Puigdemont no ha presentat l’esmentada declaració obligatòria després del seu cessament, segons publica avui El Confidencial. Tampoc ho ha fet després de l’advertència que li va realitzar Hisenda al febrer, en la qual li va donar 15 dies de termini per esmenar-ho.

Per això, el Ministeri d’Hisenda està fent els tràmits per expedientar Carles Puigdemont per no haver realitzat la seva declaració de béns. Segons l’esmentada Llei d’incompatibilitats, aquest incompliment es considera una falta greu, que “se sancionen amb la destitució immediata de l’alt càrrec infractor per l’òrgan competent”.

A més, els alts càrrecs destituïts per haver incorregut en una infracció greu “no poden ser nomenats per a ocupar cap alt càrrec durant un període de fins a quatre anys”. L’article 19 de la Llei estableix que “en la gradació d’aquesta mesura s’ha de valorar l’existència de perjudicis per a l’interès públic, la repercussió de la conducta en els ciutadans i, si escau, la percepció indeguda de quantitats per l’exercici d’activitats incompatibles”.

L’òrgan competent per incoar l’expedient és el Govern de la Generalitat, que ara depèn del Govern central en virtut de l’aplicació de l’article 155. La tramitació correspon al conseller del departament competent en matèria de funció pública i pot realitzar actuacions de caràcter informatiu i reservat, donant audiència a la persona interessada.

Comentaris
COMPARTEIX !
  • 367
    Shares

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
✅ RECLAMAR GASTOS HIPOTECA ✅Ofertas Depilación Láser