Cataladigital.cat AMP Press "Enter" to skip to content

El Govern espanyol suprimeix l’ajuda de 200 euros a pensionistes amb dificultats si són propietaris

Comparteix
0Shares

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica avui el Reial Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. Un document que arriba amb dos mesos de retard, si bé tindrà caràcter retroactius a l’1 de gener, i que recull algunes novetats respecte a l’esborrany inicial que va presentar el passat mes de maig, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

Dins de les actuacions encaminades a ajudar les persones més grans de 65 anys, el Govern ha decidit suprimir l’ajuda de fins a 200 euros al mes per als pensionistes que tinguessin un habitatge en propietat i necessitin ajuda per fer front a les despeses de manteniment, comunitat o subministraments -llum, aigua, gas …- de l’habitatge. De fet, els ajuts al pagament de subministraments bàsics, en el nou pla, se circumscriuen a llars que hagin patit un desnonament, i aquestes ajudes hauran de ser aportades per les administracions locals.

El govern del Partit Popular ha decidit suprimir l’ajut de 200 euros mensuals a pensionistes propietaris d’una vivenda per ajudar en el pagament dels rebuts de manteniment, comunitat o subministraments bàsics.

Aquest ajut de 200 euros estava inclós en el text del Pla Estatal de Vivenda 2018-2021, en vigor des d’aquest diumenge.

Segons el text inclòs al Pla Estatal de Vivenda, aquest ajut estava destinat a persones més grans de 65 anys, amb uns ingresos familiars inferiors a 1.613 euros mensuals i un patrimoni inferior als 100.000 euros. La finalitat d’aquest ajut que ha desaparegut del pla final era ajudar les persones grans a fer front a les despeses de comunitat, manteniment i subministraments de llum, aigua i gas.

En el primer esborrany del pla, Foment fixava que podrien beneficiar-se d’aquest ajut aquelles persones majors de 65 anys que tinguessin una casa en propietat -i aquesta fos la seva residència habitual i permanent-, un patrimoni inferior a 100.000 euros i uns ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) que està fixat actualment en 7.519 (14 pagues), per la qual cosa estaria limitat a uns ingressos màxims de 22.558 euros.

La decisió de suprimir del pla aquest ajut es produeix en un moment d’enorme descontentament per part dels pensionistes, que el passat 22 de febrer es van llançar als carrers “contra les pensions de misèria”, exigint una pujada de les pensions davant la pèrdua de poder adquisitiu en els darrers anys, i es van plantar davant el Congrés en una mobilització que feia anys que no es veia, arribant fins i tot a sobrepassar el cordó policial per arribar fins a la porta del Congrés dels Diputats.

El descontentament i indignació dels pensionistes va anar en augment quan, tot just uns dies després de les mobilitzacions, el governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, destacava l’alt percentatge de jubilats espanyols que té casa en propietat, un factor important, si opinió, “a l’hora de valorar les pensions”. “Això té un efecte sobre la pensió real de jubilació molt important perquè no és igual pagar un lloguer de 500 euros al mes de pagar una despesa de comunitat de 100 euros”, van ser les seves paraules.

Només ajudes al lloguer

Les mesures del Govern per a aquest col·lectiu social es limitaran a aquells que necessitin un habitatge de lloguer per viure. I en aquest sentit, el pla preveu dos supòsits:

1. Aquelles persones que, en la data de la sol·licitud, tinguin més de 65 anys, podran optar a una ajuda de fins al 50% de la renda mensual que hagin de satisfer pel lloguer del seu habitatge habitual i permanent. El mateix percentatge fixat per als menors de 35 anys. Per poder rebre aquestes ajudes, això sí, han de complir els mateixos requisits que qualsevol altre ciutadà i podran rebre la subvenció durant tres anys.

Per exemple, els ingressos hauran de ser inferiors a tres vegades l’IPREM. Aquest llindar serà de 4 vegades l’IPREM (30.076 euros) en el cas de famílies nombroses i si es tracta de persones amb discapacitat i de 5 vegades l’IPREM (37.595 euros) quan es tracti de persones amb determinats graus de discapacitat. L’habitatge arrendat ha de ser el domicili habitual i permanent i no podran accedir a aquests ajuts si són propietaris d’un altre habitatge o tinguin l’usdefruit d’aquesta, llevat que puguin acreditar que no poden disposar de la mateixa per causes alienes a la seva voluntat (divorci, separació …).

L’import dels lloguers no podrà superar els 600 euros mensuals -900 euros en casos justificats-, de manera que l’ajuda podria arribar fins a 300 euros al mes -3.600 euros a l’any. En aquells casos en què el lloguer arribi fins a 900, l’ajuda es podria incrementar fins al 30% de la renda mensual en el tram comprès entre 601 i 900 euros de renda. És a dir, fins a un màxim de 90 euros. Això vol dir que, en total, les ajudes podrien arribar fins a un màxim de 390 euros al mes, 4.680 euros a l’any.

L’organització de consumidors Facua ha criticat la retirada de l’ajut als pensionistes i acusa el govern de Mariano Rajoy de “falta d’empatia” amb un sector de la població “que ha carregat amb el pitjor de la crisi econòmica” i que ha estat el garant del manteniment de moltes estructures familiars. Asseguren que aquesta acció és “un nou cop” als jubilats amb problemes econòmics, que se suma a unes “pensions clarament insuficients”.

2. D’altra banda, el pla preveu un programa específic per a fomentar la construcció d’habitatges adaptats per a gent gran i persones amb discapacitat, amb instal·lacions i serveis. Però aquests habitatges no sortiran a la venda, sinó que seran explotades en règim de lloguer o cessió en ús per empreses privades, que són les que rebran les subvencions per part del Govern per a la seva construcció o rehabilitació. Això sí, hauran de destinar-les al lloguer per un termini mínim de 40 anys.

El preu del lloguer o de la cessió en ús de l’habitatge serà proporcional a la seva superfície útil i, en tot cas, igual o inferior a 9,5 euros per metre quadrat de superfície útil d’ús habitatge. Així, per exemple, per a un habitatge de 80 metres, el lloguer màxim no podrà superar els 760 euros mensuals. Els ingressos de l’arrendatari, en aquest cas, han de ser inferiors a 5 vegades l’IPREM (37.595 euros).

Finalment, el beneficiari no podrà disposar, en el moment d’habitar l’habitatge, d’habitatge propi o en usdefruit i el seu patrimoni, als efectes de la Llei de l’Impost sobre el Patrimoni, haurà de ser inferior a 200.000 euros.

Comentaris
Comparteix
0Shares

Be First to Comment

Deixa un comentari